logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Arkæologi Haderslev
Til bygherren
Viden om
ARKÆOLOGI & HISTORIE
Samlinger
Besøg museet
Kontakt
Det sker
Faste udstillinger
Særudstillinger
Undervisning
Museumsbutikken
Links
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      viden om arkæologi & historie      

Bookmark and Share


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Arkæologiske udgravninger
· Fund fra samlingerne
· Registrering af fortidsminder
· Fredede fortidsminder
· Artikler om arkæologi & historiearkæologiske udgravninger


Virtuel tur rundt i Danvirke udgravningen.
HafenCity Universität Hamburg har lavet en virtuel rundtur i udgravningerne ved Danevirke. Tag med på tur!

Danevirke udgravningen 2013

Resultater og en virtuel tur rundt i udgravningen.

Februar 2014.
Af museumsinspektør Frauke Witte.


Mellem maj og november 2013 gennemførtes en stor udgravning ved Danevirke af arkæologer fra Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein og Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev. Udgravningen blev finansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Undersøgelserne var en fortsættelse af de undersøgelser, som blev påbegyndt i 2010 og 2011.

Fuftfoto af Danevirke udgravningen.
Luftfoto fra udgravningsområdet, oktober 2013.
Foto: Esben Schlosser Mauritzen.


Den ledende arkæolog fra Danmark var museumsinspektør Frauke Witte og fra Tyskland Dr. Astrid Tummuscheit.

Udgravningen, der koncentrerede sig om det sensationelle fund af "den eneste port" gennem Danevirke, har givet mange nye og sensationelle resultater:
Der kan i udgravningen med sikkerhed konstateres tilstedeværelsen af 4, muligvis 5, faser af Danevirkevolden. Ældst er en jordvold med en foranliggende voldgrav. Anlægget er vendt mod syd. Det kan endnu ikke dateres, men er ældre end 500 e.Kr. Denne ældste vold er blevet forhøjet 1-2 gange. Det er endnu uvist, om denne vold respekterer portåbningen, altså om porten allerede var der, da det ældste Danevirke blev bygget. Det relevante område er endnu ikke tilgængeligt til nærmere undersøgelse.

Ældste jordvold i snit.
Den ældste jordvold i profil. Til venstre ses en del af tørvemuren. 
Foto: Frauke Witte.


Den næste vold er en tørvemur, der er anlagt foran (dvs. syd for) den ældste vold og til dels bygget op i dennes voldgrav. Tørvemuren består af fint udskårne græstørv. Fra disse tørv var det muligt at udtage organisk materiale, der ved kulstof-14 metoden er blevet dateret til årtierne omkring 500 e.Kr. Tørvemuren respekterer åbningen, hvilket indebærer, at porten gennem Danevirke med sikkerhed også er fra senest 500 e.Kr.

For første gang kan det bevises, at det, der senere bliver Danmarks sydgrænse, er en vold etableret engang før 500 e.Kr.! Det bringer Danevirkes etablering bort fra vikingetiden og tilbage til en tid, hvor de sidste moseofringer i Nydam og de andre moser netop var sket.

I 700- eller 800-tallet blev den såkaldte kampestensmur bygget. Det drejer sig om en 3 m høj og ligeså bred kassemur (pænt stablede sten på begge ydersider og en masse brokker i midten), som delvist er bygget ind i den flere hundrede år ældre tørvevold. Også denne mur respekterer porten. Porten og vejen igennem bliver omtalt for første gang i de frankiske rigsannaler for året 808. Det hedder her, at kong Godfred erobrede den slaviske by Reric og flyttede dens købmænd til sin egen by Hedeby. Desuden, noterer annalerne, byggede han en vold til værn for sit rige. I denne vold var der én eneste port, hvorigennem heste og vogne kunne færdes.

Den sidste vold, der blev opført, er den 4,5 km lange Valdemarsmur, der blev bygget af Valdemar den Store før hans død i 1187. Den blev opført af teglsten, og er ved siden af Sprogø det ældste murstensbyggeri i Danmark. Ved udgravningen er det lykkedes at finde det nøjagtige sted, hvor denne teglstensmur og dens fundament starter. I forbindelse med byggeriet af Valdemarsmuren blev portåbningen sløjfet. Den blev fyldt til med jord, der bl.a. indeholder brudstykker af ubrugte mursten fra Valdemarsmuren.

Hjulspor gennem portåbningen.Vejen igennem portåbningen aftegner sig tydeligt i den lyse undergrund. Til begge sider ses kampestensmuren.
Foto: Astrid Tummuscheit.


Igennem porten er der fundet en vej med hjulspor, og ligeledes er der fundet en grøft, som har sørget for at lede vandet væk fra den lavtliggende port. Selve portområdet er afgravet og delvist ødelagt i forbindelse med lukningen af porten omkring år 1200.

Åbnet hus i udgravningen.Den danske udgravningsleder Frauke Witte viser hjulsporene i vejen ved et åbent-hus-arrangement i september 2013.
Foto: Linda Herrmansen.

Kort over Danevirkevoldsystemet
Kort over hele voldsystemet ved Danevirke.
Tegning: Jørgen Andersen.


 


 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·